Contacte

Fes-nos arribar un missatge

El teu nom*

El teu email*

Assumpte

El teu missatge

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès
Delegat de Protecció de Dades: cmoianes@diba.cat 
Finalitat: Gestió dels serveis que ofereix el Consorci del Moianès en matèria de turisme.
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679 – Art.8 LOPD)
Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, al carrer Joies 11-13, 08180 Moià.
Més informació sobre protecció de dades a: http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/el-consorci-proteccio-de-dades